UNALUNA.lt naudojimo sąlygos

Bendros nuostatos

 1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra šalims privalomas teisinis dokumentas (toliau – „Taisyklės“), kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių (toliau – „Prekės“) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu unaluna.ltinternetinėje parduotuvėje (toliau – „Internetinė parduotuvė“) susijusios nuostatos.
 2. Pardavėjas yra UAB „Unaluna“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 305488414, buveinės adresas Gaigalų 18, LT-10103, Vilnius, Lietuva. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100013659817.
 3. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo Internetinėje parduotuvėje unaluna.lt (toliau – „Sutartis“). Prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
 4. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo perkantis Internetinėje parduotuvėje. Internetinėje parduotuvėje pirkti gali:
  1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
  3. juridinis asmuo.
  1. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
  2. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas Internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Asmens duomenų apsauga

  1. Internetinės parduotuvės unaluna.lt Pirkėjų ir lankytojų asmens duomenų apsaugą bei kitus su asmens duomenų apsauga bei tvarkymu susijusius klausimus reglamentuoja Internetinės parduotuvės www.unaluna.lt privatumo politika (toliau – “Privatumo politika”).
  2. Prieš pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo nurodyti duomenis, reikalingus pirkimui atlikti.
  3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini Prekių užsakymui, mokėjimui ir Prekių pristatymui įvykdyti.
  4. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie būtini Prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
  5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis ir lankydamasis Internetinėje parduotuvėje.
  6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Internetinės parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas, taip pat tam tikri kiti subjektai ir tam tikrais kitais atvejais, aprašytais Privatumo politikoje. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.
  8. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos Prekės yra tas pats žmogus, bus naudojami vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.
  9. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Privatumo politikos 4 dalyje “Tiesioginė rinkodara” nustatyta tvarka, t.y.:
   1. Pirkėjui esant Pardavėjo klientu ir Pirkėjui neprieštaraujant, Pardavėjas tvarko tokius Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu: Pirkėjo vardas, pavardė ir el. pašto adresas. Pirkėjas taip pat yra informuojamas, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsniu, kuris numato, kad “asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis gauna iš savo klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę”.Atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo Pirkėjas gali bet kuriuo metu susisiekęs su Pardavėju el. paštu: [email protected]
   2. Pirkėjui davus savo sutikimą, Pardavėjas Pirkėjo el. pašto adresu turės teisę siųsti savo naujienlaiškius, kuriuose bus pateikiama informacija apie Pardavėjo specialius pasiūlymus, nuolaidas ir kitus aktualius įvykius, o taip pat bus kviečiama išreikšti Pirkėjo nuomonė apie Pardavėjo vykdomą veiklą ir parduodamas Prekes.
   1. Pirkėjui šių Taisyklių 2.9 punkte ir Privatumo politikoje aprašyta tvarka nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
   2. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra nustatyti Privatumo politikoje ir suderinti su galiojančiais teisės aktų reikalavimais. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas jų saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.
   3. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų, šių Taisyklių sąlygų bei Privatumo politikos nuostatų.

Prekės

 1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
 2. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdavimo.
 3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos Internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas el. paštu ar kitomis priemonėmis.

Sutarties sudarymas

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia Prekių užsakymą.
 2. Sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Šalių teisės ir pareigos

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos:
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, Internetinės parduotuvės ir Privatumo politikos nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties.
  3. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  4. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  6. Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje įsigydamas Prekes sutinka su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika bei įsipareigoja jų laikytis, taip pat įsipareigoja  laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
  7. Pardavėjo teisės ir pareigos:
 2. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: (i) apmokėjimo sąlygų keitimo; (ii) taikytinų teisės aktų pakeitimų.
 5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.

Prekių kainos

 1. Prekių kainos yra tokios, kokios yra nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
 2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
 3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki Prekių pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.
 4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų.

Prekių užsakymas ir apmokėjimas už Prekes

 1. Pirkėjas, lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Po Prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes.
 2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu. Sutartis laikoma sudaryta ir vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą.
 3. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje pateiktų būdų bei sąlygų.

Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.
 2. Pirkėjas privalo priimti Prekes pats. Jei Pirkėjas Prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų Prekių netinkamam asmeniui.
 3. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo gauto apmokėjimo už Prekes. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
 4. Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerių tarnybą.
 5. Prekes Pirkėjas taip pat gali atsiimti Pardavėjo parduotuvėje – studijoje, esančioje adresu,
  Didžioji g. 39-13A

  , Vilniuje iš anksto sutartu laiku. Tokiu atveju, atsiimdamas Prekes, Pirkėjas privalo Pardavėjui pateikti Pirkėjo užsakymą patvirtinantį dokumentą (Pardavėjo el. paštu atsiųstą pranešimą apie Prekės užsakymą).  Prekes Pirkėjui atsiimant Pardavėjo parduotuvėje, Prekių pristatymui į Pardavėjo parduotuvę galioja šių Taisyklių 8.3 punkte numatyti terminai (nebent Pardavėjo parduotuvėje šios Prekės jau yra), o Prekes atsiimti galima atvykti tik gavus Pardavėjo patvirtinimą, kad Prekės yra pristatytos į Pardavėjo parduotuvę.

 6. Pardavėjas neatsako už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 7. Gavęs Prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą.
 8. Nustačius Prekės siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti.
 9. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.
 10. Pirkėjas visais atvejais, siuntos pristatymo metu privalo patikrinti, ar pristatytos tikrai tos Prekės, kurias jis užsisakė, ar atitinka jų kiekis, komplektiškumas (asortimentas) ir pastebėjęs neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų Prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir kurjerio siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
 11. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Taip pat per tą patį 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį Pirkėjas turi teisę pakeisti Prekę į kitą Prekę (į tokią pačią ar kitą tos pačios vertės Prekę. Taip pat į brangesnę Prekę, tačiau tokiu atveju Pirkėjas turi padengti kainų skirtumą). Prekės grąžinamos ar keičiamos Pirkėjo sąskaita. Tai pat Prekes nemokamai galima grąžinti ar pasikeisti atvykus į Pardavėjo parduotuvę – studiją esančią, adresu Didžioji g. 39-13A,  Vilniuje, iš anksto sutartu laiku.
 2. Prekės, kurios yra pagamintos pagal Pirkėjo asmeninį nurodymą ar pasirinkimą, ar yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms – nėra grąžintinos ar keičiamos. Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti ar keisti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių – nėra grąžintinos ar keičiamos.
 3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties:
  1. per 14 (keturiolika) dienų nuo siuntos gavimo dienos (ar Prekės atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje dienos) pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu [email protected]) nurodant užsakymo numerį). Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  2. per 14 (keturiolika) dienų nuo siuntos gavimo dienos (ar Prekės atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėse dienos) pristatydamas Prekes į Pardavėjo parduotuvę – studiją, esančią adresu, Didžioji g. 39-13A,  Vilniuje.
 5. Kai Prekės grąžinamos jas išsiunčiant Pardavėjui, Prekės turi būti išsiunčiamos naudojant siuntų tarnybą. Grąžinamos Prekės turi būti išsiunčiamos adresu: Didžioji g. 39-13A, LT-01128, Vilnius, Lietuva.
 6. Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai Prekė yra grąžinama (pristatoma) Pardavėjui.
 7. Grąžinant ar keičiant kokybiškas Prekes, Pirkėjui grąžinama tik ta jo sumokėtos Pardavėjui Prekių pristatymo išlaidų dalis (ar visos išlaidos), kuri atitinka pigiausią Pardavėjo pasiūlytą Prekės pristatymo būdą.
 8. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas, išskyrus tada, kai Prekė yra grąžinama dėl to, kad ji nekokybiška.
 9. Grąžinant Prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.
 10. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti Prekės pristatymo Pardavėjui išlaidas.
 11. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
 12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.
 13. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atšaukimo: (i) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui; (ii) išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą; (iii) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.
 14. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant teisę prašyti pakeisti nekokybišką Prekę kokybiška.

Apsikeitimas informacija

 1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Internetinėje parduotuvėje skyriuje „kontaktai“.

Atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Internetinėje parduotuvėje.
 3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 4. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.
 5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Rinkodara ir informacija

 1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais pašto adresais.
 5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Baigiamosios nuostatos

 1. Bet kokiai sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės, Privatumo politika kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
 2. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Internetinėje parduotuvėje.
 3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio
 4. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
 5. Šiai Sutarčiai ir santykiams tarp šalių pagal šią Sutartį taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 6. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
 8. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, vvtat.lt.